Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU OGSZENIOWEGO Baza-Noclegowego.net

z dnia 01 Listopada 2017

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu Ogłoszeniowego;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu ogłoszeniowego www.baza-noclegowa.net;

4. Serwis Ogłoszeniowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.baza-noclegowa.net, za którego pośrednictwem Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia;

5. Usługa — produkty prezentowane w serwisie ogłoszeniowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Lambert-excel a Użytkownikiem, zawierana z wykorzystaniem serwisu ogłoszeniowego;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze serwisu ogłoszeniowego dostępnego pod www.baza-noclegowa.net

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Serwis Ogłoszeniowy, działający pod adresem www.baza-noclegowa.net, prowadzony jest przez Lambert-Excel.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu Ogłoszeniowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Serwisu Ogłoszeniowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Usług w ramach Serwisu Ogłoszeniowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu Ogłoszeniowego.

2.5. Korzystanie ze Serwisu Ogłoszeniowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą Java oraz flash player, lub

b) Mozilla Firefox lub Opera z włączoną obsługą Java oraz flash player,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 800 X 600 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze Serwisu Ogłoszeniowego, Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Lambert-Excel zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem
Serwisu Ogłoszeniowego do osób, które naruszają regulamin serwisu. W takim przypadku potencjalni Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.baza-noclegowa.net/regulamin.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Usługach podane na stronach internetowych Serwisu Ogłoszeniowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Serwisu Ogłoszeniowego.

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Serwisu Ogłoszeniowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu Ogłoszeniowego.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Lambert-Excel może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Serwisu Ogłoszeniowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Ogłoszeniowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie Ogłoszeniowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu Ogłoszeniowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Serwisu Ogłoszeniowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Lambert-Excel za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzące w dobre imię Lambert-Excel.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu Ogłoszeniowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Lambert-Excel.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis Ogłoszeniowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Serwisu Ogłoszeniowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Ogłoszeniowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Serwisu Ogłoszeniowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Lambert-Excel,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Ogłoszeniowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Serwisu Ogłoszeniowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium UK prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Ogłoszeniowego należy wejść na stronę internetową www.baza-noclegowa.net, dokonać wyboru ogłoszenia, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Usług przez Użytkownika jest dokonywany poprzez ich zatwierdzenie oraz przekierowanie do strony płatności.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do Płatności” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego ze Serwisu Ogłoszeniowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

4.5. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Lambert-Excel Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.6. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Użytkownik ma możliwość uiszczenia ceny:

a) płatnością w systemie Dotpay, Paypal,

b) zapłata kartą płatniczą oraz karta kredytowa w systemie Paypal,

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Użytkownikowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie wiadomości e-mail w terminie 10 dni i wysyłając je na adres e-mail podany w niniejszym Regulaminie.

6.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Usługi.

6.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez Serwis Ogłoszeniowy, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
usług o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

7.1. Lambert-Excel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Ogłoszeniowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

7.2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Lambert-Excel o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu
Serwisu Ogłoszeniowego.

7.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Ogłoszeniowego Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres e-mail: info@baza-noclegowa.net
lub przy użyciu formularza kontaktowego.

7.4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu Ogłoszeniowego.

7.5. Lambert-Excel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Uzytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Lambert-Excel a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Lambert-Excel a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Lambert-Excel.

8.3 Serwis www.baza-noclegowa.net zawiera materiały chronione prawem autorskim.
Teksty, artykuły, loga, znaki towarowe, grafika, jak i zdjęcia podlegają ochronie praw autorskich. Wygląd i układ strony jest własnością twórców serwisu i również podlega ochronie prawnoautorskiej. Fotografie oraz ich wykorzystanie na stronach serwisu www.baza-noclegowa.net jest regulowane na zasadach licencji do ich wykorzystania.

8.4 Opublikowane na stronach www.baza-noclegowa.net informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa.
 


Schowek ()
Schowek podręczny jest teraz pusty.

Żeby dodać obiekt do tego schowka należy kliknąć ikonkę + Schowek znajdującą się przy ofercie obiektu.

W celu usunięcia obiektu ze schowka kliknij ikonkę - Schowek znajdującą przy ofercie obiektu, który już jest dodany do schowka.